သတင္း ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး

လႊတ္ေတာ္ရုပ္သံလိုင္း ရိုက္ကူးျခင္း

လႊတ္ေတာ္ရုပ္သံလိုင္း ရိုက္ကူးျခင္း ....

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနမႈကို ယေန႔ေန႔လည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အျပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ D ေဆာင္၊ ဒုတိယထပ္အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Unicef မွ Dr. Bon ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္း

Unicef မွ Dr. Bon ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္း ....

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ Unicef မွ Dr. Bon အဖြဲ႔ ႏွင့္ ယေန႔နံနက္ (၀၉း၃၀)နာရီ၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hotel Royal ACE တြင္ အလုပ္ရံုဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

AIPA နွင့္GIZ တို႔မွ ႀကီးမႉးက်င္းပခ့ဲ သည့္ ဘတ္ ဂ်က္ ဆိုင္ ရာ အလုပ္ ရံု ေဆြး ေႏြး ပြဲ ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ ေတြ႔ ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္း

AIPA နွင့္GIZ တို႔မွ ႀကီးမႉးက်င္းပခ့ဲ သည့္ ဘတ္ ဂ်က္ ဆိုင္ ရာ အလုပ္ ရံု ေဆြး ေႏြး ပြဲ ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ ေတြ႔ ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္း ....

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴ း ဦးေမာင္တိုး သည္ GIZ မွ ပညာရွင္ျဖစ္သူ Dr. Christin von Luebke အား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္း (၃း၃၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္တြင္ လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၅)

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း။

ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကာလအတြင္း ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးသပ္အၾကံျပဳ ခ်က္အစီရင္ခံစာ